ЗАКОНОДАВЧЕ ПОЛЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: колоніяльна, ліберально-гібридна і національна мовні моделі (1989–2019 рр.)

Автор: . 24 Чер 2019 в 20:28

Ірина Фаріон,

доктор філологічних наук, професор

 

ЗАКОНОДАВЧЕ ПОЛЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:

колоніяльна, ліберально-гібридна і національна

мовні моделі (1989–2019 рр.)

 

Частина 1.

Статус української мови наприкінці ХХ – на початку  ХХI століття – це показник здатности українців до свого націє- та державотворення. Як свідчить наша історія, українська мова завше йшла попереду суспільно-політичних процесів, неминуче вступаючи в суперечність із історико-політичними обставинами та взаємозалежною несвідомістю проводу й маси як матриці суспільства.

Розкриємо еволюцію статусу української мови в переддень проголошення суверенітету Української держави та її майже 30-літнє існування на тлі панівних ідеологічних цінностей в Україні та світі. Обраний період  – це показовий перехідний відрізок часу з неминучим і закономірним поєднанням кількох моделей розвитку мовного питання: колоніяльної – подальше існування в московськомовному просторі, постколоніяльної (ліберально-гібридної) – гібридне існування через змішану  московсько-українську та іншу двомовність (чи багатомовність), національної (самостійної) – самодостатній українськомовний шлях розвитку з безумовним пріоритетним пануванням української мови.

 Саме ці моделі мовного питання – колоніяльна, постколоніяльна (ліберально-гібридна) і національна  (самостійна) – наповнюватимуть статус мови титульної нації, що, як свідчить суспільно-політичний плин життя, ніяк не може примиритися з власною мовою. Конфлікт між природною мовою та титульною нацією в Україні – це основний і найтрагічніший наслідок окупації України Росією та епіцентр сучасної мовної проблеми в Україні. Закономірно, що цей двополюсний конфлікт між колоніяльним та національним, а відтак національним та колонізованим має свій показовий вияв у законодавчому полі, що ми і маємо на меті розкрити. Ідеться передусім про 14.8% етнічних українців, що, відповідно до останнього перепису населення  2001 року, назвали рідною мовою – російську, себто мову загарбника,  поряд із 17.3% (8 млн.334 тисячі) етнічних росіян, що опинилися в Україні як окупанти. Саме сумарна кількість (приблизно 13 мільйонів насельників) етнічних росіян із московською мовою та колонізованих етнічних українців із мовою окупанта є основою для постійного мовного конфлікту між національною та колоніяльною моделлю розвитку та, як наслідок, гібридного, або неповноцінного законодавчого мовного поля і неминучої війни там, де найменше української мови: Донбас та Крим.

Статус мови – це реальний і правовий вияв взаємин між мовою та суспільством. На думку  А. Міллета, «мови є тим, чим їх роблять суспільства, що їх уживають. Воля тих, що говорять ними, входить тут до гри і стає підставою для розвою мов» [1, с. 159]. Чи ця думка застосовна щодо наших мовно-суспільних реалій, спробуємо довести на основі аналізу законодавчого мовного поля.

Вважаємо, що термін статус мови (лат. status «становище»)  – це не лише її правове становище, як це звикло вважають, себто правове становище мови в суспільстві, визначене законом, функціями мови в суспільстві, ставленням до неї її носіїв та їхньою мовною свідомістю [3, с. 23]. Статус мови, на нашу думку, визначає передусім мовно-суспільна реальність як синтез національного менталітету, мовно-національної свідомости, мовної поведінки та суспільно-історичних обставин. Відтак статус мови впритул пов’язаний з політичним статусом нації через низку спільних категорій: престижу як оцінки суспільством місця статусу в суспільно-визнаній шкалі цінностей; авторитету, міри впливу і міри свободи [5, с. 420]. Проте в переліку цих категорій немає найосновнішої ознаки –  національної  мовної  самооцінки, що через суспільний тиск дуже часто може атрофуватися, зазнавати патологічних модифікацій – від малоросійських комплексів до гіпертрофованого мовного відчуття. Саме національна мовна самооцінка є основним двигуном чи гальмом у набутті мовою високого правового статусу. Слушно зауважував французький мовознавець А. Мартіне: «Мова перемагає своїх суперників не завдяки якимось внутрішнім якостям, а тому, що її носії є войовничішими, фанатичнішими, культурнішими, заповзятливішими» [2, с. 20].

Лінгвісти празької лінгвістичної школи зазначають, що  «суспільний статус літературної мови полягає в ролі, яку вона виконує, відображаючи культурне життя і цивілізацію, конкретніше – роботу ірезультат наукової, філософської та релігійної думки, політичної і соціяльної, юридичної та адміністративної» [4, с. 134]. Соціолінгвальний чинник  проявляється у змінах (підвищенні чи пониженні) мовного статусу. Натомість «факт зміни соціолінгвістичного статусу своєю чергою, очевидно, є наслідком набагато глибших процесів (економічних, культурних, політичних), що мають явно нелінгвістичний характер» [7, с. 84], про що промовисто сигналізує національна мовна самооцінка українців як наслідок глибоких колонізаційних комплексів.

Основним інструментом розкриття внутрішньої природи суспільного статусу мови вважаємо мовну свідомість, що є сукупністю культурно і суспільно зумовлених настанов щодо мови, знаннями про неї, почуттями щодо неї, її конотативним оцінювання  та власною національною свідомістю в перехідних умовах від бездержавного до державного статусу України. Мовна свідомість українців наприкінці ХХ століття, з огляду на тривалу московську окупацію та радянську квазі-державу УРСР, має дуже різнорівневий характер: від примітивної до високої. Тиск суспільних обставин і примітивна мовна свідомість (або колоніяльна) призвели до загрозливого суспільно-політичного явища – лінгвоциду (лат. lingua«мова», caedo «вбиваю»), системно виписаного у відомій праці Я. Радевича-Винницького та В. Іванишина «Мова і нація» [6, с. 25–70]. Саме ці явища спричинилися до неповноцінного законодавчого поля української мови, яке і стане предметом нашого розгляду. Якщо брати до уваги слушне визначення мовної політики як складової національної безпеки України і державницької ідеології [8], то мовне питання на сучасному етапі це основний сигнал загрози втратити державну самостійність чи її остаточно утвердити. Якщо буде мова буде національнаУкраїнська Держава.

Далі буде

1. Липа Ю. Твори. Бій за українську літературу. Львів: Каменяр, 2012. 276 с.

2. Масенко Л. Мова і політика. К., 1999. 98 с.

3. Мацюк Галина. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики. Серія «Мова і соціум». Випуск 2. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2009. 210 с.

4. Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 432 с.

5. Політична думка. Словник: категорії, поняття, терміни  / За ред. Б. Кухти. Львів: Кальварія, 2003. 500 с.

6. Радевич-Винницький Я., Іванишин В. Мова і нація: Тези про місце і роль мови і національному відродженні України. Львів: Апріорі, 2012. 212 с.

7. Ткаченко О. Б. Проблемы диахронической социолингвистики  // Методологические основы нових направлений в мировом языкознании. К.: Наук. думка, 1991. С. 65–85

8. Шептицька Т. Державна політика України щодо розширення українського мовного простору: сучасний стан і перспективи // Українознавство. № 13. 2009. С. 31–34, с. 32. Режим доступу: http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-13/Sheptyc’ka.pdf>[Дата звернення 30 травня 2019].

Рубрики: Наука і національне буття