Національний імператив Івана Франка і методологічні засади освітянських реформ (національно-екзистенційні зауваги)

Автор: . 12 Гру 2019 в 0:01

Петро ІВАНИШИН

Національний імператив Івана Франка

і методологічні засади освітянських реформ

(національно-екзистенційні зауваги)

…Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

                         Тарас Шевченко

И тот, кто мыслит без конца

О мыслях Канта, Галилея,

Космополита-мудреца,

И судит люди, не жалея

Родного брата и отца;

Тот лжепророк! Его сужденья –

Полуидеи, полувздор!…

                         Тарас Шевченко

Реформування системи освіти в сучасній Україні мало б стати одним із наріжних каменів успішного проекту національного державотворення. З цим важко не погодитись, якщо згадати стрімкий політико-економічний і культурний злет повністю зруйнованого державного організму повоєнної Японії, котрий, значною мірою, почався з комплексного оновлення освітньої галузі. Але до усвідомлення цього ніяк не дійде у постколоніальній Україні, на цій, за влучним окресленням Т.Шевченка, усе ще  “нашій – не своїй землі”. Не можна сказати, щоб у державі не провадились освітянські реформи. Але, по-перше, їх важко назвати справді якісними – системними й комплексними, а по-друге, важко сказати, яку особистість ставлять собі за мету виховати реформатори в сучасних середніх, професійних та вищих навчальних закладах.

Стара радянська (комуно-російська) система продукувала денаціоналізований тип індивіда, манкурта (за Ч.Айтматовим), яничара, “коліщатко і гвинтик”, трансформуючи “літературознавчу” тезу В.Леніна, представника так званого “радянського народу”. Звідси, на уроках української літератури, скажімо, вчитель повинен був виходити із засад соцреалізму, тобто з того, що красне письменство – це ніякий не вияв культурного (духовного) потенціалу народу, а космополітично-класовий феномен, котрий в ідеалі повинен був відповідати наступній тріаді: “національний за формою, соціалістичний за змістом, інтернаціональний за духом”.

З численних програм, статей та “проектів”, вміщених у сучасних часописах та збірниках, можна скласти загальне уявлення про новітню концепцію бачення системи освіти незалежної України. Їх прискіпливий і масштабний аналіз – справа майбутніх істориків, політологів, соціологів та педагогів, для нас же важливим є вказати на одну характерну рису більшості окреслених робіт, зокрема тих, що стосуються гуманітарної сфери, передусім вивчення української літератури. Ідеться про виразну методологічну еклектичність, про часте поєднання в них несумісних, абсолютно різнополюсних концептів, котрі, виключаючи одні одних, уже апріорі перетворюють той чи інший проект у нездійсненний, бо алогічний, абсурдний.

Однак до абсурдних настанов нашій освіті не звикати. Саме у наших школах учня, всупереч елементарним законам логіки, проголошено “суб’єктом навчального процесу” (тоді як учень може бути лише об’єктом процесу навчання і суб’єктом процесу вивчення чого-небудь (навчання і вивчення – це не одне і те саме, бо вивчаю – я, але навчають – мене!); інакше навіщо взагалі людям здався педагог-“дітовод”?), саме в нас уведено дивовижну дванадцятибальну систему оцінювання, внаслідок якої вчитель майже втратив контроль над навчальним процесом (дивна відсутність “негативних” оцінок; неврахування при виставленні підсумкових поточних балів тощо; розрахунок виключно на свідомість самого учня, тобто на ту свідомість, яку, власне, й належиться сформувати?), міністерським диктатом запроваджено горезвісний “урок футболу” і часто коштом годин інших предметів, зокрема української мови та літератури (начебто в усіх середніх школах є для футболу умови, і начебто в усіх дітей (навіть дівчаток!) є вроджені схильності саме до цього виду спорту (а як же ж гімнастика, боротьба, біг, бокс, баскетбол, плавання та ін.?)) тощо. Більше того, деякі українські горе-реформатори з числа демолібералів підготували навіть проект багатокультурної освіти в Україні [Див.: 2], живцем перенісши модель сучасної американської політики в культурній галузі – мультикультуралізм – в абсолютно інші культурно-історичні, в тому числі педагогічні обставини постколоніальної молодої держави із вкрай пошкодженою національною ідентичністю титульного етносу. Що ж, українські вчителі і діти все стерплять…

Усі ці феномени так чи інакше виражають помічену нами закономірність – методологічний еклектизм, за яким стоїть невиробленість національно зорієнтованої ідеології державотворення, зокрема і методології реформування системи освіти. Найпромовистіше відображає національно-культурну неверифікованість сучасних реформаторських стратегій послідовне і настирливе намагання об’єднати під одним дахом контроверсійну (див. хоча б праці М. де Унамуно, М.Бердяєва, М.Гайдеггера, Д.Донцова, Е.Сміта, С.Дюрінга та ін.) настанову на культивування одночасно “загальнолюдських” (космополітичних, позакультурних) та національних (іманентно-культурних) цінностей. При цьому врахування отих національних цінностей часто кудись зникає. Як наслідок з’являються в програмах судження типу: “Саме література завдяки слову передає від покоління до покоління загальнолюдські художні надбання…” [6,31]. Виявляється, українські письменники писали не для українців, а для “поколінь” “загальнолюдів”?

Така інтенція спонукає нас говорити про небезпечне вторгання в культурно-освітню сферу України концептів культурного імперіалізму[1]* (передусім ліберального, прозахідного зразка), зокрема мондіалізму. Мондіалізм – це “імперіалізм без імперії, тобто без її зовнішніх атрибутів, що так само прагне підпорядкувати собі народи і території через внутрішній розклад, перетворення народу в масу без етнічної і національної свідомості, без традицій і коренів – у так зване безнаціональне суспільство, яке легко визискувати економічно. Найефективнішим і найбільш випробуваним засобом його утвердження і поширення у світі є космополітизм і зовні приваблива риторика про вищість прав людини над правами націй (наче можлива людина поза спільнотами чи не існує індивідуальних прав, які можна зреалізувати тільки в колективі – етносі), про перевагу універсального (“інтернаціонального”) над національно-етнічним, а в Україні – настирливе переконування українців, які становлять понад сімдесят відсотків населення, у тому, що у теперішньому державному будівництві “національна ідея не спрацювала”, тому треба формувати не “етнічну”, а “політичну націю” (наче етнічна нація не може бути політичною). Насправді ж ідеться про те, щоб в Україні не було саме української нації…” [1,20] (С.Андрусів).

Як можна протистояти імперіалізму, зокрема культурному? Австралійський мислитель Саймон Дюрінг, висловлюючи загальну думку більшості націоцентричних постколоніальних вчених, вказує на потребу в розвитку націоналізму, зокрема “культурного націоналізму”, який завжди “розвивався всупереч імперіалізму” [3,565]. Більше того, С.Дюрінг викриває фальсифікаторські кривотлумачення поняття націоналізму (зокрема, ототожнення його з фашизмом, нацизмом, шовінізмом, ксенофобією тощо), заявляючи: “Я відмовляюся від позиції, яку займає більшість гуманістів, модерністів, марксистів, а саме, що націоналізм є природно загрозливою ідеологічною формацією” [3,565].

Важко відмовити в слушності австралійському науковцеві, тим більше, що і вітчизняна культурна традиція, і світовий історико-культурний процес підтверджують націотворчий та націозахисний потенціал націоналізму. Нам видається доцільним наголосити на тому факті, що саме ця ідеологія ще ні разу не ставала концептуальним “становим хребтом” ідеології державтворення в Україні (ні в 1917-20, ані на початку 90-х рр.), що саме її ідеї могли б суттєво і якісно вплинути на процес реформування системи освіти в незалежній державі.

Ідейно-науковою базою націоналістичного світогляду є національно-екзистенціальна методологія. Сучасні фахівці виводять її від основоположника українського націоналізму Тараса Шевченка і характеризують таким чином: “У творчості Шевченка закодована і потребує лише логічного перекодування, наукової експлікації довершена національно-екзистенціальна методологія мислення, тобто мислення в категоріях захисту, розвитку і процвітання нації, особистого і суспільного чину в ім’я її свободи й утвердження” [5,122].

Духовно-ідеологічні спадкоємці Кобзаря (І.Нечуй-Левицький, О.Кониський, Б.Грінченко, Леся Українка, М.Міхновський та ін.) всіляко розвивали його націоналістичні концепти, але довершити “наукову експлікацію” логічної домінанти національно-екзистенціальної методології чи не вперше вдалося постсоціалістичному Іванові Франкові (у пізній період творчості). Ідеться про вербально-дискурсивну формулу національного імперативу, котрий є аксіальною категорією ідеології, філософії та методології націоналізму. Особливо важливою в цьому плані видається філософсько-публіцистична праця І.Франка “Поза межами можливого” (1900р.), написана в контексті тогочасної політико-публіцистичної дискусії між західноукраїнськми часописами.

У цілому робота Франка присвячена осмисленню національно-політичної візії (в тогочасній термінології ще – “національний ідеал”). Український мислитель ставить питання діалектично: про обмеженість людського розуму і водночас про долання обрію “неможливого”: “Ціла історії нашої цивілізації, матеріальної і духової, се не що інше, як віддалювання границь  неможливого. Те, що було неможливе нашим предкам, від чого їх руки і їх думки відскакували як від скляної гори, се для нас показується зовсім можливим і навіть взглядно легким до виконання” [7,277].

Оглядаючи “національно-економічні питання”, вказуючи на хибність поняття “неполітична культура”, критикуючи проросійську політичну концепцію М.Драгоманова, І.Франко приходить до висновку про підпорядкованість різних ідеалів (наприклад, “соціальної рівності” чи “політичної волі”) головному – “ідеалові національної самостійності” [7,283]. І це природно, бо “ще більше значіння має ідеал у сфері суспільного і політичного життя. А тут синтезом усіх ідеальних змагань, будовою, до якої повинні йти всі цеглини, буде ідеал повного, нічим не в’язаного і не обмежуваного (крім добровільних концесій, яких вимагає дружнє життя з сусідами) життя і розвою нації (виділення наше – П.І.)” [7,284].

Відразу ж після цього Каменяр, вочевидь ґрунтуючись на ідеях “Кобзаря” (див. хоча б епіграфи до даної роботи), дає чітке формулювання квінтесенції національно-екзистенціальної методології – національний імператив (генеральний категоричний наказ для мислення, творчості та дії будь-якого українця): “Все, що йде поза рами нації, се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими “вселюдськими” фразами покрити своє духове відчуження від рідної нації (курсив наш – П.І.)” [7,284].

Відповідно і будь-які міжнародні інтенції (порівняйте із сучасною ліберальною тенденцією до антинаціональної “глобальної” цивілізації) прямо залежать і підпорядковуються цьому національному імперативу: “Може бути, що колись надійде пора консолідування якихсь вольних міжнародних союзів для осягнення вищих міжнародних цілей. Але се може статися аж тоді, коли всі національні змагання будуть сповнені і коли національні кривди та неволення відійдуть у сферу історичних споминів.

А поки що треба нам із чеським поетом стояти на тім:

У зорях небесних великий закон

Написаний, золотолитий,

Закон над закони: свій рідний край

Над все ти повинен любити.

           (Із “Космічних пісень” Яна Неруди)” [7,284]

Характерно, що схожі питання на початку ХХ століття хвилювали мислителів-націоналістів різних народів. Виразна заангажованість питаннями освіти помітна  в статтях видатного діяча сіоністського руху Володимира Жаботинського. Думки, висловлені в одній з них, не тільки суголосні ідеям І.Франка, а й перегукуються із сучасною українською культурно-історичною ситуацією:”…тепер центром усієї системи виховання єврейської молоді повинен стати національний елемент, бо слід вижити дух самопрезирства і відродити дух самосвідомості.

Ось реформа, необхідна нині: слід перевернути душу викладання, здійснити революцію в самому принципі системи” [4,27].

І додає: “…для нас питання йде про зцілення і переродження понівеченої єврейської душі, і єврейська культура стала для нас притулком єдиного спасіння. На її вивченні повинні ми побудувати всю нашу нову систему виховання… (…) Нас націоналізує сама історія, і тих, хто їй опирається вона теж рано чи пізно потягне за собою. Але вони поплентаються тоді за нею в хвості, як зв’язані полонені за колісницею підкорювача. Благо тому, хто вчасно зрозуміє її дух і піде в перших рядах її переможної течії.

І першим із перших повинен піти той, в чиїй владі душа народу – народний учитель” [4,34-35].

Саме в дусі національно-екзистенційної методології, враховуючи досвід націоцентричних, навіть виразно націоналістичних освітянських проектів минулого (хоча б розроблюваного Олегом Ольжичем в межах культурної референтури ОУН чи наявного в повоєнних педагогічних працях Григорія Ващенка тощо), мабуть, варто було б сформувати новітню методологію реформування системи освіти пострадянської України. Методологію не абсурдно-еклектичну, а оперту на іманентних українській культурі ідеях нації та християнства, оперту на національних цінностях. Перефразовуючи В.Жаботинського, стверджуємо: “заглиблення в національні цінності” українства “повинно стати головним, основним, домінуючим елементом” українського виховання [4,40], української освіти взагалі. Триматись цього вчить нас національний імператив І.Франка.

  1. Андрусів С.М. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст.. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000, Тернопіль: Джура,2000.– 340с.
  2. Багатокультуність і освіта. Перспективи запровадження засад полікультурності в системі середньої освіти України. Аналітичний огляд та рекомендації. – К.: Український центр культурних досліджень,2001.
  3. Дюрінг С. Література – двійник націоналізму? // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис,1996. – С.565-566.
  4. Жаботинский В.(З.) О национальном воспитании // Жаботинский В.(З.) Избранное. – Иерусалим:Гешарим,5752, Санкт-Петербург:Роспринт,1992. – С.25-41.
  5. Іванишин В. Нація.Державність.Націоналізм. – Дрогобич: ВФ “Відродження”,1992. – 176с.
  6. Українська література. Програма для професійно-технічних навчальних закладів України / Укладач Снігар З.І. // Дивослово. – 2000. – № 2. – С.31-49.
  7. Франко І. Поза межами можливого // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.:Наукова думка, 1986. – Т.45. – С.276-285.

2002 р.


* Див. його детальнішу експлікацію в роботах Е.Саїда, С.Дюрінга, Е.Сміта, М.Павлишина, П.Іванишина та ін. (прим. автора).

Рубрики: Наука і національне буття