Культура мовлення

Автор: . 01 Бер 2016 в 0:01

Продовжуємо публікувати уривки із книжки В.Іванишина та Я.Радевича-Винницького:  Мова і нація. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1994. – 218 с.

Василь Іванишин, Ярослав Радевич-Винницький

 

Культура мовлення

 

Якщо мова не є правильна, то вона не означає того, що має означати; коли ж вона не означає того, що має означати, то не буде зроблене те, що має бути зроблене; а тодi моральнiсть i всяке мистецтво почнуть занепадати, справедливiсть зiйде на манiвцi – i всi впадуть у стан безладного хаосу.
Конфуцiй.

1. Культура мовлення – це система вимог, регламентацiй стосовно вживання мови в мовленнєвiй дiяльностi (уснiй i писемнiй).

2. Належна культура мовлення – це свiдчення розвинутого iнтелекту i високої загальної культури особистостi. Одним iз завдань культури мови є подолання мовних стереотипiв: стереотипи мовлення – це стереотипи мислення.

3. Тiльки через високу культуру мовлення проявляються невичерпнi потенцiї мови, гармонiя її функцiй.

4. Культура мовлення має велике нацiональне i соцiальне значення: вона забезпечує високий рiвень мовного спiлкування, ефективне здiйснення всiх функцiй мови, ошляхетнює стосунки мiж людьми, сприяє пiдвищенню загальної культури особистостi та суспiльства в цiлому. Через культуру мовлення вiдбувається культивування самої мови, її вдосконалення.

5. Проблема культури мовлення проявляється в таких основних аспектах: нормативнiсть, адекватнiсть, естетичнiсть, полiфункцiональнiсть мовлення.

6. Нормативнiсть – це дотримання правил усного i писемного мовлення: правильне наголошування, iнтонування, слововживання, будова речень, дiалога, тексту тощо. Нормативнiсть – це, так би мовити, “технiчна” сторона мовлення, дотримання загальноприйнятих стандартiв. Мова наша багата, їй властива розвинена синонiмiка та варiантнiсть на фонетичному, лексичному i граматичному рiвнях. Наше завдання – розвинути в собi здатнiсть оптимального вибору мовних засобiв вiдповiдно до предмета розмови, спiврозмовника, мовленнєвої ситуацiї.

Умiй слухати себе та iнших з погляду нормативностi. Будь вдячний тому, хто виправляє твої мовленнєвi помилки. Свої ж зауваження, поради та рекомендацiї iншим роби тактовно, делiкатно.

 

Український народ завше вiдзначався високою культурою мовних стосункiв. Так, турецький мандрiвник Ельвiя Челебi, який у 1657 роцi побував на Українi, згодом писав, що українцi – це стародавнiй народ, а їхня мова всеосяжнiша, нiж перська, китайська, монгольська.

До речi, його цiкавили лайливi слова у рiзних мовах. Так от, у цiй “всеосяжнiй” українськiй мовi йому вдалося знайти аж чотири лайливих вирази: “щезни, собако”, “свиня”, “чорт”, “дiдько”.

А в першiй друкованiй граматицi української мови (1818) її автор А. Павловський писав: “Все бранныя Малороссiйскiя выраженiя означаютъ твердый характеръ сего народа; и оне столько сильны, что не только естеству, но даже слуху нетерпимы. Таковыя слова и речи щастливъ бы человекъ былъ, если бы Провиденiе со всемъ изгладило въ Словаре душевныхъ понятий. (…) Кто не знаетъ того, сколь многiя, и сколь сильныя выражения употребляетъ Малороссiянинъ противу кого-либо раздраженный? “Нiжъ твоему батьковi въ серце; стонадцять чортывъ твоiй матерi” и еще горшiя брани, ужасное понятие представляютъ о его характере”.

Тут варто звернути увагу на кiлька деталей. Ідеться про характер “твердий”, але не злобно-хамський. І “сильныя выраженiя”, по-перше, вимовляються таки в хвилини спровокованого кимось роздратування, а не для вульгарної орнаменталiстики мовлення та заповнення пауз, а по-друге, тепер вони, на жаль, не видаються такими вже “сильними”–на фонi численних i широко вживаних в Українi росiйських лайок.

Нинiшнiй низький рiвень мовленнєвої культури в Українi – породження її колонiального становища. У XVII столітті мандрівники, які бували в Україні, дивувались, що тут усі, навіть жінки та сироти, вміють читати й писати. У тогочасній Росії ж більше половини членів боярської Думи були неписьменними; не менший відсоток неписьменних був серед князів і графів у XVIII столітті при дворі Катерини II. Коли у 1768 році в Чернігівській губернії одна школа припадала на 746 жителів, то у 1875 році – на 6750. На початку XX століття рівень письменності серед українців Російської імперії не досягав і 20 відсотків, причому навчання провадилось нерідною для школярів мовою.

Нормативнiсть – головне забороло проти асимiляцiї при спорiдненостi мов.

7. Адекватнiсть мовлення – це точнiсть вираження думок, почуттiв, волевиявлень засобами мови, яснiсть, зрозумiлiсть вислову для адресата. Отже, адекватнiсть мовлення стосується як повноти самовираження, так i забезпечення повноти сприймання.

Пам’ятаймо, що для того, хто говорить, сказане ним завжди зрозумiле, але не завжди воно є таким для того, хто сприймає.

8. Естетичнiсть мовлення–це реалiзацiя естетичних уподобань мовця шляхом використання естетичних потенцiй мови. Оптимально дiбраний темп i звучнiсть мовлення, уникнення нагромадження приголосних чи голосних, рiзноманiтнiсть синтаксичних конструкцiй, доречнiсть цитати чи фразеологiзму, прислiв’я чи приказки, тропiв чи фiгур, взагалi нестандартнiсть мовлення – усi цi та iншi резерви мови i засоби неструктурної естетики роблять мовлення естетично привабливим. І навпаки.

Культура мовлення суспiльства – це чи не найяскравiший показник стану його моральностi, духовностi, культури взагалi. Словесний бруд, що заполонив мовлення наших спiвгромадян, мовленнєвий примiтивізм, вульгарщина – тривожнi симптоми духовного нездоров’я народу.

Експериментально доведено, що грубе слово як негативний подразник дiє кiлька секунд, але реакцiя на нього триває декiлька годин i навiть днiв. Як наслiдок – порушення нервової та серцево-судинної дiяльностi людини, її хвороба, а iнодi й смерть.

Тому висока культура мовлення – це не iнтелiгентська забаганка, а життєва необхiднiсть для народу.

9. Полiфункцiональнiсть мовлення – це забезпечення застосування мови в усiх перелiчених аспектах у кожнiй сферi спiлкування. Коли ж людина поставлена перед необхiднiстю вживати слова iншої мови, то є пiдстави говорити хiба що про культуру потворного суржика. А саме в такiй ситуацiї опиняються зараз мовцi в технiчнiй, виробничiй, дiловiй та деяких iнших сферах.

10. Культура мовлення несумiсна з багатослiв’ям, словоблуддям, фальшивою патетикою, славослiв’ям, одержаними в спадок вiд радянського суспiльства. “Де багато слiв, там панує бiднiсть” (Ф. Бекон).

11. Культура мовлення – не мета, а засiб в утвердженнi правди життя. “Господь домагається вiд кожної людини трьох речей: вiд душi – щирої вiри, вiд мови – правди, вiд тiла – стриманостi” (о. Григорiй-пустельник).

12. Плекання культури мовлення – обов’язок кожного. Для багатьох категорiй мовцiв воно входить у професiйнi обов’язки. Це освiтяни, працiвники культури, державного апарату, засобiв масової iнформацiї, духовенство. Особлива вiдповiдальнiсть – на працiвниках радiо i телебачення, мовлення яких часто не вiдповiдає стандартам українськоi мови, зокрема–нормам орфоепiї. Вимагати вiд цих людей високої культури мовлення – право громадськостi i обов’язок “Просвіти”.

13. Шляхи пiдвищення особистої культури мовлення – рiзноманiтнi. Для початку слiд:

– виробити стiйкi навички мовленнєвого самоконтролю i самоаналiзу,

– не говорити квапливо – без пауз, “ковтаючи” слова,

– частiше “заглядати у словник” (М. Рильський), правопис, посiбники зi стилiстики тощо,

– вивчати мовлення майстрiв слова,

– читати вголос (особливо прозовi тексти), iз дотриманням усiх аспектiв нормативностi,

– заучувати напам’ять художнi твори, причому не тiльки вiршованi,

– оволодiвати жанрами, видами писемного мовлення, зокрема дiлового мовлення,

– привчити себе до систематичного запису власних думок та спостережень, щоденникових записiв, сiмейної хронiки тощо,

– виробити звичку читання з “олiвцем у руках” – жоден цiкавий i вартiсний вираз не повинен бути втрачений для вас.

14. Шляхiв до мовної досконалостi безлiч. Але всi вони починаються з любовi до рiдної мови, з бажання майстерно володiти нею, з вiдчуття власної вiдповiдальностi за рiдну мову.

Рубрики: Наука і національне буття | Націоналізм у культурі | Твори Василя Іванишина