Дмитро Донцов «Вибрані твори» Том 10 «Твори різних періодів»: DA CAPO

Автор: . 02 Жов 2016 в 0:01

DA CAPO1

 

[Надруковано у виданні:Донцов Д.Вибрані твори у 10-ти т. Т.10: Вибрані твори / Упоряд., ред., автор передм. О.Баган.  –  Дрогобич-Львів:ВФ”Відродження”, 2016]

 

З приводу моєї статті «Невільники доктрини»2 в XII зошиті київського журналу «Життя й Революція» надруковано «Лист до редакції», підписаний Бор[исом] Антоненком-Давидовичем, Мих[айлом] Івченком, Гр[игорієм] Косяченком, Єв[геном] Плужником і Дм[итром] Фальківським. Ось сей лист (з незначними скорочення-ми): «У книжці IX за цей рік ЛНВ … вміщено статтю Дм. Донцова «Невільники доктрини», де автор, аналізуючи наші та групи харківських письменників твори, характеризує нас як саму «душу комуністичної еліти» на Україні, що в її грудях бо-реться українська стихія із зовні накинутими нам большевицькими доктринами», внаслідок чого «розгублені, роздавлені, знеохочені, зневірені, заражені сумнівами, озлоблені, з надламаною душею, з розтраченими ідеалами, з затиснутими кулака-ми, шпурнуті на коліна ворожою дійсністю, розчаровані у своїй «інтелектуальній вітчизні» – Росії, розчавлені між російсько-большевицьким молотом і українсько-національним ковадлом, стоять безпорадно сі Гамлети… перед розбитим коритом.

…Передусім нам, письменникам, що виросли з революцією, що разом із нею вийшли на літературне поле, смішною видається думка Дм. Донцова, ніби «боль-шевизм» не є властивий українській психіці – досвід класової боротьби свідчить, що соціяльно-визвольні ідеї людства властиві всякій пригнобленій нації, отже, й українській… Заперечувати це може тільки людина, що не хоче бачити тої величезної творчої праці, що її збудила ідея «большевизму» серед українських тру-дящих мас, людина, що наперед ворожо ставиться до всього, що в нас, на Великій Україні, діється, і прагне творчість Радянської України за всяку ціну здискреди-тувати… Надаремно так само хоче Дм. Донцов виставити нас «розчарованими» у своїй «інтелектуальній вітчизні» – Росії, бо Росія ніколи жодною вітчизною нам не була, і зверхністю Росії ми ніколи не чарувалися, але коли Дм[итро] Донцов хоче ототожнити колишню Росію із Спілкою Соціялістичних Радянських Республік, до складу якої нарівні з РСФСР та иншими республіками входить і УССР, то в цьому його твердження напрочуд збігається з думками російських шовіністів. А ми якраз у цій Спілці бачимо єдиний шлях визволення не тільки української, а й инших націй колишньої Росії, «тюрми народів», якраз таку спілку визнаємо за «інтелектуальну вітчизну» не тільки для себе, але й для трудящих усього світу. Не випадає нам та-кож стояти «з розтраченими ідеалами», бо наш ідеал, що об’єднує всіх нас, попри різницю цінних мистецьких уподобань, є Соціялістична Радянська Україна, що несе соціяльне і національне визволення для української нації, і її суверенна Радянська держава в усіх її етнографічних межах… Для літератури цієї України ми працюємо».

Хоч мені й видається трохи дивним декларативне заперечення тверджень критичної статті, але нехай… Тільки чи воно аргументоване? Можна заперечити мої висновки, мою інтерпретацію, але як заперечити факти, на які я покликаюся? Або инакше їх освітити? А без якоїсь иншої інтерпретації сих фактів саме голе запере-чення не усуне їх зі світу.

 

1 Від початку (повторити); знову (іт.).

Донцов Д. Невільники доктрини. [Характеристика чільних письменників Радянської України] // ЛНВ. – 1928. – Т. 97. – С. 69-87.

 

 

Тим більше, що не лише я сі факти наводжу. Читайте передруковану в цім числі статтю Я.Савченка, читайте розкидані по всіх ваших журналах і газетах статті і замітки, постанови з’їздів у справах літературних – чи в них нема про «роздвоєння» укр[аїнської] психіки, чи сі документи не є один безперервний крик проти «націоналістичного ухилу» в нашій літературі або її занепадництва, себто безплідности в умовах диктатури большевицько-російської думки на Україні? При чім тут Донцов?

Ви кажете, що неправдиве моє твердження, буцімто большевизм не є власти-вий українській психіці, бо «соціяльно-визвольні ідеї людства властиві всякій пригнобленій нації, отже, й українській» (підкреслення моє. – Д. Д.). Дивна логіка! Чи ж ви не бачите, що у вашім висновку є инший суб’єкт, як у вашій премісі? В однім випадку ви говорите про «соціяльно-визвольні ідеї людства», а в другім – про боль-шевизм. Що ж спільного має одне з одним? Чи мало є соціяльно-визвольних ідей (як націоналізм, соціялізм західноевропейський та ин.), з яких большевизм глузує? Отже, з того, що соціяльно-визвольні ідеї властиві українській нації, аж ніяк не ви-ходить, що їй є властивий большевизм. Я ніколи й не казав, що соціяльно-визвольні ідеї чужі Україні, але якраз тому, що вони їй не чужі, чужий її психіці російський большевизм. Найліпший тому доказ, що большевицька думка не постала в нас са-мочинно, лише щойно по приході Муравйова на Україну. І знову ж се не моє твер-дження. Загляньте хоч би в писання Коряка про початки большевицької думки на Україні: там пізнаємо, скільки в ній було большевизму і якої вона була бездоганно-сти перед приходом кремлівських Торквемад…

Ніщо, власне, так не промовляє за правильністю моєї тези, як те, що на Україні і тепер потрібний ще цілий апарат політичної та ідеологічної диктатури, треба безперестанної розправи з «уклоністами» дбайливої цензури тощо, щоб все-таки во-рожа большевизмові українська думка передиралася на поверхню життя.

Автори «Листа» відпираються від свого російського патріотизму для того, щоб прийняти його в иншій формі – у виді патріотизму совєтської вітчизни. Я цих тендітних меж не бачу. Ані не зворушує мене закид, що коли я ототожнюю колишню Росію з теперішньою, то, мовляв, моє твердження «напрочуд збігається з думками російських шовіністів». Ну, й що з того, що збігається?.. Ось твердження компартії, що український націоналізм треба нищити, теж напрочуд збігається з думками російських шовіністів!

Кажете, що Україна «нарівні з РСФСР» входить у склад Совєтського Союзу? Де ся рівність – в армії, у флоті, в Держвидаві, в трактуванні українських меншостей в Росії і російсько-жидівських на Україні, в економіці, зовнішній політиці, складі правлячої партії чи уряду? Де вона, ся рівність? Кажете, що ваш ідеал є «суве-ренна Радянська (українська) держава в усіх її етнографічних межах». Вірю, але раджу цього ідеалу не брати заповажно, бо його не визнає ваша «інтелектуальна вітчизна», Совєтський Союз, який колосальні простори української етнографічної території досі тримає в РСФСР. Певно, в ім’я тої «рівноправности», про яку згадано в «Листі»? А ще може й для того, щоб довести, що визвольна ідея української нації цілком покривається з ідеєю большевизму?

Не значить, що через се я ставлюся вороже «до всього, що у нас, на Великій Україні, діється», та що я прагну «творчість Рад[янської] України за всяку ціну здискреди-тувати». Навпаки, ЛНВ був першим журналом, який творчість великоукраїнських письменників інтенсивно популяризував у Галичині й на Західній Волині, передру-ковуючи твори Панча, Борзяка, Антоненка-Давидовича, Хвильового та ин. Лише що я розрізняю народжену в муках чесну – хоч часом і заблукану – творчість української душі (до якої я, безперечно, зараховую й авторів «Листа») від «творчости» інспіро-ваних із Москви літературно-поліційних фельдфебелів, наприклад, таких, як Щупак. Між одною і другою творчостями є прірва, така сама, як між ідеалами України і Росії, ім’я якої і в большевицькій шаті давно стало контрреволюційним принципом економічної і політичної експлуатації народів, що рвуться на свободу… Се я й хотів сказати в інкримінованій мені статті й нічого більше. Самими деклараціями, очевид-но, сього трагічного противенства не розв’язати…

Я згадав про Щупака тому, що він теж, але вже в иншім тоні, виступив проти тої моєї статті вже в «Прол[етарській] Правді» (16.ХІІ.1928). Щупак дивується, як «Донцов як-не-як, а людина … з немалою ерудицією вирішив «сфальсифікувати» сучасну українську радянську літературу, щоб довести цілковиту деградацію большевицької ідеї»… Помилка! Я не фальсифікую, фальсифікують совєтські редактори, як, наприклад, сфальсифікували вони Стефаника (гл. рецензію на совєтське видання його творів)3. ЛHB, навпаки, коли передруковував совєтських авторів, то не минав із них «ані титли, ніже тої коми». Коли ж навіть незмінені твори совєтської літератури свідчать проти вас, що я тут винен? Каже Щупак, що моє «завдання було серйозніше, пройняте певним політичним месіянством, а саме спровокувати декого з наших радянських письменників. Адже ж нічого ховати: хитливі є серед наших письменників. Адже є такі, в кого жевріє непере-жите націоналістичне почуття. То ось, чи не зробити спробу штовхнути декого на шлях цілковитого розриву з рад[янською] дійсністю?» Ні, таких геніяльних замірів у мене не було. Ніколи не спекулював і не спекулюватиму на «хитливих» (се теперішній сумний привілей большевизму і його агентів у Львові). Зрештою, це й непотрібне, бо «на шлях цілковитого розриву з рад[янською] дійсністю» штовхає й без того українців сама ся дійсність.

Щупак каже, що «Донцов добре знає, що тут робиться на Україні… Він не може не знати, що большевизм на Україні не є «накиненою Москвою ідеєю», що він є «органічне національне явище»… Що за претензійність! Та ж навіть той, хто повірив би в се «органічне явище», втратив би в нього віру, начитавшись Євгенії Бош, Лєніна, Сталіна і «Красной Нови», які водноголос кричать про «дрібнобуржуазність» України і про те, що з цією дрібнобуржуазністю без диктатури олігархії з Москви больше-визм собі ради не дасть. Зрештою, прочитайте вашу власну конституцію, товаришу Щупаку, коли б большевизм був органічним явищем на Україні, чи ви спихали б більшість української трудової нації до ролі меншости? Чи віддали б ви політичну керму «пролетаріятові» (в теорії), а не селянству? Дозволяю собі думати, що ви й самі в сю «органічність» не вірите. Инакше б ви (і маса инших літературних ваших критиків із вами) не зізнавалися, що багато у вас «хитливих», що «не всі наші поети і прозаїки … стоять на твердих ідеологічних позиціях» та ин.

Закінчує Щупак грізно: «Хай же Донцов і іже з ним добре затямлять цю відповідь українських радянських письменників. Хай їхня невдача буде для них … грізним сим-волом усіх їхніх майбутніх невдач, коли тільки вдадуться до будь-яких фашистських витівок, скерованих проти Радянської України…»

Ну що ж, таких некрологів читав я вже більше за Щупака, Хвилю, Затонського. Нема причин до журби й на майбутнє, особливо, коли російський большевизм мати-ме таких оборонців, як автор статті в «Пролетарській Правді»…

 

3 Ю. О. [Рецензія] // ЛНВ. – 1928. – Т. 96. – С. 355-359. Рец. [Юрія Окуневського] на книгу: Стефа-ник В. Твори / До друку підготував І.Лозинський. – Харків: ДВУ, 1927. – (Бібліотека укр. класиків).

 

 

Або коли ЛНВ таких ідейних противників, як автор статті про українську літературу в жидівсько-польській «Chwili» за 10 січня с. р. – доктор М.Рудницький. Наша преса скромно промовчала щодо цієї статті. А шкода, вона варта того, щоб по-знайомити з нею наш загал. Автор стверджує передусім, що української літератури нема, а те, що є, – марне. Ось, наприклад, Богдан Лепкий, що «gotów nа każde zawołanie do napisania poezji lub opowiadania»4 (що за стиль!). Ось Катря Гриневичева, Купчинський, що доперва «próbują swych sił w powieśсi»5, і то не з влас-ного надхнення, а просто «pod wpływem nalegań wydawców»6… Ось Бабій Олесь і Маланюк, що «pragnęliby (очевидно, безуспішно!) za wszelką сеną być wieszczami spiżowego wojującego nacjonalizmu»7. Ось і преса наша, що «nіе posiada najmniejszego zrozumienia dla literatury»8, та ин. Та це питання погляду. Але одне – чому ті самі автори, як Лепкий, Бабій, яких М.Рудницький робив майже геніяльними письменни-ками на сторінках «Діла», так низько оцінені на сторінках «Chwili»: та ж, читаючи авторові критики в «Ділі» на них і на Галана, можна було набратися віри в небувалий розцвіт нашої літератури, а тут нагло «Chwila»! Що сталося?

Але сим нехай журяться зацікавлені. Нас тут цікавить инше. А саме – цікавий, гідний, лицарський і шляхетний (як і все у цього автора) виступ на шпальтах жидівсько-польської «Chwili» проти ЛНВ-ка. Видається, що винен у сьому занепаді літератури якраз цей проклятий ЛНВ! Ось що читаємо про наш журнал: «Zresztą ukraińska inteligencja w Galicji nie czyta poezji і nie rozumiała jej nigdy. Obecnie oducza ją od tego główny organ «Literacko-Naukowyj Wistnyk, redagowany od wielu lat przez polityka ocieniającego wszelką twórczość z punktu widzenia egocentrycznego faszyzmu. Miesięcznik ten redagowany przez Frankę jest dziś zdany na łaskę debiutantów і przygodnych amatorów, a krytyka literacka jest w nim uproszczona do przemilczenia całego ruchu Iiterackiego w Europie. Gdy umiera np. Żeromski tub Przybyszewski, milczy się tam o nich jako o Polakach ze względów demagogicznych, a cała literatura rosyjska z Dostojewskimi і Tołstojami na czele to dokumenta azjatyckiego barbarzyństwa»9.

Ось цей шедевр! ЛHB приносить твори дебютантів… Можливо! Але я певний, що уряджена мною анкета дала б першість перед М.Рудницьким таким «дебютан-там», як Карашевич, Мосендз і Маланюк. Зрештою, Рудницькому не догодиш. Не даємо ми його поезій, він нарікає. Дали були колись10 один його вірш (найкращий, що знайшли), він знову протестував і був незадоволений. Направду, ми безпорадні. «ЛНВ промовчує цілий літературний рух в Европі». І на доказ цього твердження на-водить п. М.Р[удницький] те, що ЛНВ ігнорує Жеромського (до речі, це неправда, в книзі Х.27 була стаття11 про нього), Пшибишевського і Толстого. Аж ось коли ми довідалися, що М.Р[удницький] розуміє під Европою Польщу і Москву! Аж тепер

 

4 «Готовий за кожним покликом написати вірш або оповідання» (польськ.).

«Пробує свої сили у повісті» (польськ.).

«Під впливом тиску видавців» (польськ.).

«Прагнули б за будь-яку ціну бути пророками бронзового войовничого націоналізму» (польськ.).

«Не має найменшого розуміння літератури» (польськ).

«Зрештою, українська інтелігенція в Галичині не читає поезії і не розуміла її ніколи. Звичайно, відучує її від того головний часопис «Літературно-науковий вістник», який редагується багато років політиком, що оцінює усяку творчість із позицій егоцентричного фашизму. Цей місячник, редагований колись Франком, відданий на відкуп дебютантам і випадковим аматорам, а літературна критика в ньому спримітизована до замовчування цілого літературного руху в Европі. Коли помирає, наприклад, Жеромський або Пшибишевський, там мовчать про них як про поляків через демагогічні погляди, а ціла російська література з Достоєвським і Толстим на чолі – це документи азійського варварства (польськ.).

10 Рудницький М. Подорож // ЛНВ. – 1925. – Т. 87. – С. 319-320.

11 Гаймалак П. Нова польська критика про Жеромського // ЛНВ. – 1927. – Т. 95. – С. 136-147.

 

 

нам стало ясно, чому в журналі, в якім автор бере величезну, навіть керуючу участь, систематично знайомить він нас із такими репрезентантами Европи, як Сльозкін, Толстой, Турґєнєв, Лєрмонтов, Вєрєсаєв та ин. Ось яку Европу хотів би бачити М. Р[удницький] у ЛНВ! Як шкода, що не можемо задовольнити його бажання… Але нащо накидає М. Р[удницький] нам свої уподобання? Коли він цієї «Европи» дальше від Ібсена, Таґора і Сльозкіна «не брав», то яке має він право твердити, що Моріяк, Велс, Моран, Честертон та инші друковані в ЛHB автори – се не Европа? Чи маємо ми чекати 20 літ, аж М.Рудницький із ними познайомиться?

Та й не це найважливіше, а те, що по прочитанні сієї замітки поляки нарешті довідуються, який орган у нас займається ширенням фашизму, який журнал пере-сякнутий духом шовінізму антипольського та антимосковського, який орган, мимо доктора М.Рудницького, ані руш не хоче служити ідеї співжиття народів… Так, так! Це прекрасно зрозуміло і «Słowo Polskie», яке в ч. 12 з визнанням переповідає статтю М.Рудницького: «Redaktor «Diła», dr. Michał Rudnicki, kreśli na łamach «Chwili» obraz współczesnej literatury ruskiej… O ile chodzi o ruską twórczość w Polsce, uwagi autora są szczególnie pesymistyczne. Stwierdzając zupełny upadek ruskiej literatury w Polsce, zaznacza dr. Rudnicki, ze przyczyną tego upadku jest w pierwszym rzędzie zerwanie kontaktu z twórczością innych narodów przedewszystkim dyktowany głupią nienawiścią bojkot polskiej ksążki. Redaktor «Diła» pisze»12 … І тут іде власне цитований уступ про ЛНВ.

Як бачимо, повна гармонія «Słowa Polskiego» z «redaktorem «Diła» dr. М.Rudnickim»13 в осуді українського фашизму і ЛHB-ка! Schöne Seelen finden sich14.

Аж тепер знатиме той, кому знати належиться, про все: хто фашист, хто шовініст, а хто (як доктор М.Рудницький) «благонамєренний» нешовініст, хто (як пише Рудницький про одного поета) od wielu lat dotrzymuje kompanji synom Bachusa15, та ин.

Інформації цікаві і стисло наукові. І як ми можемо після цього нарікати, що нашій літературі «brakuje… mózgu krytyka і płodnego pisarza o horyzoncie europejskim»16, як скаржиться M.P[удницький] в «Chwili».

Ми б тільки прагнули мати все ж обширніші інформації. Може, опріч Бaxyca та ин., поінформував нас шановний автор і про те, хто з наших авторів є підданий польський, а хто «обцокрайовєц», хто ходить, до якої реставрації або приятелює з консулом держави, на руках якої кров Міхновського, Щербаківського та ин., хто думає про видавання нешовіністичного нового журналу з реверансами до сусідських культур або про перебрання «шовіністичного» ЛНВ у свої руки, щоб зробити з нього «европейський» журнал зі Сльозкіними й Еренбурґами, та ин.

Аж тоді б ми зрозуміли, яких правдивих критиків ми маємо, аж тоді б зрозуміли ми покійного Гайне, якому в полеміці з супротивниками вирвався болісний крик:

«Und mit solchem Gesindel muss man sich herumschlagen17

 

12 «Редактор «Діла» доктор Михайло Рудницький малює на сторінках «Chwili» образ сучасної української літератури. Оскільки йдеться про українську творчість у Польщі, то зауваження автора є тільки песимістичні. Стверджуючи певний занепад української літератури в Польщі, доктор Рудницький зазначає, що причиною того занепаду є насамперед розрив із творчістю инших народів, накидуваний глупою ненавистю бойкот польської книжки. Редактор «Діла» пише» (польськ.).

13 «Польського слова» з редактором «Діла» доктором М. Рудницьким.

14 Чудові душі взаємно впізнаються (нім.).

15 Багато років складає компанію синам Бахуса (польськ.).

16 «Бракує… розуму критика і плодовитого письменника з европейським кругозором» (польськ.).

17 І з такою потолоччю доводиться битися (фраза Фридриха ІІ) (нім.).

 

 

[«Літературно-науковий вістник». – 1929. – Кн.2]

Рубрики: Видання Центру | Твори Дмитра Донцова