Non multum, sed multa

Автор: . 31 Січ 2016 в 0:31

 Володимир Жаботинський

 

Non multum, sed multa

 

 

“Non multum, sed multa”

 

 
 
 
 

 

http://chtyvo.org.ua/authors/Zhabotynskyi_Volodymyr/Vybrani_statti_z_natsionalnoho_pytannia_zbirka/

Рубрики: Націоналізм у світі